Nuttige informatie

  Nuttige informatie

Andere nuttige contactgegevens

Het globaal medisch dossier en de therapeutische relatie

Hieronder wat wegwijs in de begrippen GMD, therapeutische relatie, sumehr.. en het belang hiervan.

U kan als patiënt bij uw huisartsenpraktijk uw Globaal Medisch Dossier (GMD) laten aanmaken. In uw GMD worden alle gezondheidsgegevens bijgehouden, zoals medische voorgeschiedenis, medicatieschema, behandelingen, laboresultaten en verslagen van specialisten. Ook preventieve handelingen, zoals vaccinaties, deelname aan bevolkingsonderzoek naar dikkedarm-, baarmoederhals-, en borstkanker alsook levensstijl vallen hieronder. Alle artsen van de praktijk kunnen dit dossier raadplegen (tenzij u dit expliciet anders vraagt). Wanneer u op consultatie gaat bij uw GMD-houdende huisartsenpraktijk, krijgt u voor deze consultatie bovendien meer terugbetaald door het ziekenfonds.

Bij aanmaken van het Globaal Medisch Dossier lezen wij de eID in en verklaren wij tevens een therapeutische relatie aan te gaan met de patiënt. Dit is een voorwaarde om uw gezondheidsgegevens te kunnen consulteren en te delen.
Enerzijds staat deze therapeutische relatie toe dat we als huisarts verslagen kunnen opvragen die door ziekenhuizen, specialisten of laboratoriums ter beschikking worden gesteld op een beveiligd elektronisch platform. Anderzijds staat dit ons toe een korte samenvatting van uw medisch dossier – de Summarized Electronic Health Record of kortweg Sumehr - te delen via een beveiligd elektronisch platform met andere zorgverleners.
Kortweg verklaart de therapeutische relatie dat wij wel degelijk uw arts zijn en uw gezondheidsgegevens kunnen raadplegen en delen met uw andere zorgverleners, steeds in kader van uw gezondheidszorg.
Indien u als patiënt bij ons een GMD hebt, is deze therapeutische relatie gedurende 1 jaar geldig. Deze periode kan opnieuw met een jaar worden verlengd indien het GMD opnieuw in onze praktijk wordt verlengd.

Je kan als patiënt steeds je therapeutische relatie weigeren of beëindigen. Dit heeft wel als consequentie dat de uitwisseling van medische gegevens langs beveiligde elektronische weg niet meer mogelijk is tussen uw verschillende zorgverleners. Bij verdere vragen, mag u ons steeds aanspreken.

Privacyverklaring

Versie 1, datum laatste wijziging 25/05/2018
In kader van de nieuwe Europese regelgeving rond bescherming van persoonsgegevens, wensen we jullie te informeren hoe onze huisartsenpraktijk omgaat met uw persoonlijke gegevens in onderstaande privacy verklaring.

Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens

Huisartsenpraktijk AB99 hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. Huisartsenpraktijk AB99 houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft (waaronder de nieuwe Europese verordening en de wet op patiëntenrechten). De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt door huisartsenpraktijk AB99 te Adolf Baeyensstraat 99 en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe (AVG artikel 9.1.f). We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd (AVG artikel 6.1.c), en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht) (AVG artikel 9.3).
Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw consultatie, voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt.
Bepaalde gegevens worden ook opgevraagd voor wetenschappelijk onderzoek. Sommige van deze samenwerkingen aan wetenschappelijk onderzoek gebeuren in het kader van wettelijke verplichtingen en kaderen binnen de volksgezondheid.
Uw medisch dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden. Overige informatie die niet tot uw medisch dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

Delen van gegevens

De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met andere artsen of zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener.
Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners. Enkel indien u een behandelrelatie aangaat met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben tot uw gegevens.
In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW.
Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen er ook gegevens worden verwerkt. Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.

Uw rechten als patiënt

U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Vragen tot inzage in uw dossier kan u richten aan uw huisarts. Bij vragen of klachten kan u ook steeds bij uw arts of zorgverlener terecht.
Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw arts of zorgverlener kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.